VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Javorina výrobní družstvo

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

 • 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se aplikují na všechny smlouvy, které Javorina, výrobní družstvo se sídlem: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (dále jen „Prodávající“) uzavřené za účelem prodeje výrobků ‘JAVORINA‘ uveřejněných na webové stránce www.javorina.sk, internetovém obchodu www.shop.javorina.eu a v tištěných katalozích prodávajícího (dále jen „výrobek“).Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu platí Obchodní podmínky zveřejněné na www.shop.javorina.eu
 • 1.2 Aplikace všeobecných obchodních podmínek druhé smluvní strany nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek, je tímto výslovně vyloučená, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.

 

2.  OBJEDNÁVKA VÝROBKU 

 • 2.1 Zájemce si může výrobek objednat obvyklým způsobem–přímo na prodejně, e-mailem nebo přes internetový obchod. Objednávka se stáva závaznou až po jejím oficiálním potvrzením prodejcem se stanovenou cenou a předběžnou dodací lhůtou.
 • 2.2 Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), k akceptaci, která vyžaduje uhrazení zálohy kupujícím ve výšce 50 % z kupní ceny objednaného výrobku při katalogových výrobcích, při atypických výrobcích je záloha ve výšce 50% - 100% podle rozsahu atypu. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.

 

3.KVALITA VÝROBKU, KONSTRUKCE A BALENÍ

 • 3.1 Nábytek je vyrobený z masivního dřeva s výjimkou nábytkových součástí, pro které masivní dřevo není  vhodné, avšak použité materiály jsou deklarované v produktovém listu produktu. (jiné používané materiály jsou dýhovaná MDF, resp. vrstvený masivní materiál a masivní smrk. Kvalita dýhy u použité dýhované MDF je B/C. Střednice na dvoulůžkových postelích je ze smrkového dřeva.) Konstrukční vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobků jsou stanoveny v produktových listech výrobků. 
 • 3.2 Použité masivní dřevo může obsahovat vady, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech však musí být profesionálně ošetřeny. Vrchní pohledové plochy můžou obsahovat vady přírodního charakteru (očka, hrbolky, součky,...) do max. velikosti plochy 4 cm², záběhy běle, mírné diskolorace, barevnou a strukturální odlišnost vlastní masivnímu dřevu. Délkové napojení lamel se také připouští při výrobcích delších více jak 200 cm. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl a délkové napojování bez omezení, vady přírodního charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditelných plochách (spodních stranách - dna, stolových desek, zadních stranách zad,... ) se připouští lokálně maloplošné nedohoblování, nedobroušení a lokální vady dřeva přirozeného charakteru.
 • 3.3 Konstrukčně je nábytek uzpůsobený tak, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní rozdíly interiérů, není však určený pro nadměrně suché nebo vlhké prostředí resp. exteriér. Vlhkost dřeva při výrobě výrobků je 9 +/- 2 %. Praskání dřeva v lepeném spoji je nepřípustné, mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva v šířce do 0,2 mm jsou povoleny. Prohnutí v příčném směru způsobené změnou vlhkosti je normální v rozmezí +/- 0,2% v podélném i příčném směru.
 • 3.4 Při atypickém vyhotovení výrobku se připouštějí odchylky v provedení v závislosti od požadavků kupujícího.
 • 3.5 Při výrobě se nábytek povrchově upravuje ve dvou vrstvách, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení, nastanou menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevěného vlákna). Tyto změny se obvykle lehce odstraní jednoduchým ošetrením nábytku (broušením a olejovaním u olejovaného nábytku) i v domácích podmínkách.
 • 3.6 Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu. Postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je však velmi jednoduché. Montážní návod je součástí všech výrobků dodaných v demontu.
 • 3.7 Výrobky Javoriny jsou standardně balené ve vícero vrstvách ochranných  a balících materiálů tak, aby sa snížilo riziko poškození při přepravě. Výrobce preferuje dodání výrobku v rámci vlastních služeb spolu s montáží. 

 

4.  CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1 Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, jsou náklady prodávajícího na balení výrobku a jeho přepravu do místa dodání zahrnuty v ceně výrobku avšak není možné dodat služby nezávisle od dodání výrobku, resp. oddělit dodání a jiné služby.
 • 4.2 Po vyrobení objednaného výrobku, nejpozději při jeho odběru je kupující povinný uhradit zůstatek kupní ceny. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.
 • 4.3 Při opoždění s plněním peněžního dluhu má prodávající právo požadovat od kupujícího vedle plnění úroky z prodlení (ods. 5.7 VOP). 
 • 4.4 Při úhradě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Všechny ceny jsou včetně 20% DPH.Bankovní spojení: Sberbank, a.s. Bratislava, pobočka Poprad, číslo účtu, kód banky: 4310 112 209 / 3100BIC: LUBA SK BXIBAN SK 72 3100 0000 0043 1011 2209
 • 4.5 Při odběru výrobku kupující obdrží daňový doklad a potvrzení o zaplacení.
 • 4.6 Bankovní poplatky při úhradě ze zahraničí nese kupující.
 • 4.7 Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových povinností podle právních předpisů platných ve Slovenské republice.4.8 Smluvní strany sa zavazují akceptovat jakékoliv legislativní změny v právním řádu Slovenské republiky, včetně změn v daňových zákonech, které se dotknou Smlouvy a buou respektovat jejich aplikaci po dobu jejich platnosti.

 

5.  DODACÍ PODMÍNKY

 • 5.1 Prodávající je povinný dodat výrobek podle specifikace dohodnuté ve Smlouvě
 • 5.2 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, prodávající je povinný dodat výrobek kupujícímu v místě plnění dohodnutém ve Smlouvě. Kupující přebere výrobek a potvrdí přijetí svým podpisem. 
 • 5.3 Pokud ve Smlouvě není  písemně dohodnuto jinak, prodávající je povinný dodat objednaný výrobek v čase ne delším 10-ti týdnů od potvrzení objednávky prodejcem. Standardní doba na výrobu typových výrobků sortimentu Javorina je 6-8 týdnů.
 • 5.4 Pokud je prodávající ve zpoždění s dodáním výrobku podle bodu 5.3 (nedodá výrobek v dohodnutém termínu plnění) má kupující právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výšce 0,05% z celkové kupní ceny výrobku uvedenou ve smlouvě, a to za každý den zpoždění. Prodávající není povinný smluvní pokutu zaplatit, pokud porušení povinnosti nezavinil.
 • 5.5 Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou sa vztahuje smluvní pokuta.
 • 5.6 Pokud kupující nezaplatí kupní cenu včas, prodávající je oprávněný předání výrobku odepřít, v tom případě kupující nemá právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty podle bodu 5.4 těchto VOP.
 • 5.7 Kupující je povinný převzít objednaný výrobek. V případě porušení této povinnosti a nepřevzetí si výrobku do 14 dní od avizovaného ukončení objednávky a uplynutí stanovené dadací lhůty výrobce (ods. 5.3 VOP), vzniká prodávajícímu nárok na náhradu způsobené škody, ušlý zisk a skladné (v souladu s § 614 ods. 2 OZ) ve výšce 0,05% z hodnoty nepřevzatého výrobku příslušné objednávky za každý den uskladnění. Prodávající má právo uplatnit si nárok na takto vzniklé škody ze zálohové platby klienta, převedené při potvrzení objednávky.

 

6.  ZODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROBKU, REKLAMACE VÝROBKU

 • 6.1 Záruční doba je 24 měsíců v případě fyzické osoby, 12 měsíců pro právnické osoby. Záruku většího rozsahu, může prodávající poskytnout kupujícímu i na základě jejich dohody, případně i jednostranným vyhlášením v záručním listu a také v reklamě. Záruční doba, zákonná, dohodnutá nebo poskytnutá vyhlášením v záručním listu, začne plynout zásadně od převzetí výrobku kupujícím.
 • 6.2 O odpovědnosti předávajícího za vady výrobku, podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav informuje spotřebitele REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího na stránce www.javorina.sk, nebo na www.shop.javorina.eu – pro online nákupy. 

 

7.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 •  7.1 Smluvní strany sa dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem.
 •  7.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost vůči kupujícímu uzavřením Smlouvy.
 • 7.3 Kupující zasláním objednávky, resp. úhradou zálohové platby potvrzuje, že se obeznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a akceptuje podmínky v nich stanovené. 

Orgánem dozoru je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost se obrátit na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě anebo na ní neodpoví do 30 dnů ode dne její odeslání, spotřebitel má v smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo  jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedenou Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkach konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

8.  OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU 

 • Povrchová úprava nábytku přípravkami na bázi přírodních voskovaných olejů je dnes převládající povrchovou úpravou při moderním masivním nábytku. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také lehká údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Na druhé straně olejování neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakovaní (hlavně na začátku užívaní), a proto je potřebné vytvořit co najhlubší souvislou vrstvu oleje a vosku pravidelným ošetřováním. Po zakoupení výrobku s finální úpravou olejováním doporučujeme všechny, ale hlavně horní plochy stolů a stolků nábytku jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení přebytek oleje utřít suchým hadrem (dodávané Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme pouze jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly lesklé souvislé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje je možné na běžné ošetření použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto, kdy postupujeme podle návodu na výrobku. Pokud ošetření zopakujete na začátku 1-2x do měsíce vytvoří sa souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit na dotek velmi příjemně.
 • Masivní nábytek „Javorina“ není vhodný pro exteriérové použití a pro jeho plnou funkčnost musí být umístěný v interiéru s teplotou v rozmezí 10 - 30°C a vlhkostí vzduchu v rozmezí 35 – 70%. Spišská Belá, 01.06.2016  

 

 

PRÁVO SPOTŘEBITELE VRÁTIT VÝROBEK BEZ UDANÍ DŮVODU A POUČENÍ SPOTŘEBITELE

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prohlídkové prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, jestliže chce tohoto práva využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději k poslednímu dni určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinými dokumenty ke zboží, které mu byly doručeny spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
 3. Na odstoupení od smlouvy můžete využit následovný formulář:

Odstoupení od smlouvy

 ,  v kterém je potřeba vyplnit minimálně údaje s označením„*“–hvězdičkou.

http://shop.javorina.eu/uploads/odstupenie-od-zmluvy.pdf

 1. Zboží z odstoupené objednávky spotřebitel nesmí poslat na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 2. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z  jako i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív, než je mu zboží doručeno nebo pokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhnul, že si zboží vyzvedne sám.
 3. Zboží nesmí být nijak mechanicky ani funkčně poškozeno.
 4. Zboží nesmí jevit známky užívání.
 5. Zboží musí obsahovat všechny jeho části, komponenty a musí být důkladně zabaleno v původním obalu a ochráněno pro dopravní a skladové účely.
 6. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. 
 7. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.
 8. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používaním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zabezpečuje doručení výrobku nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Rovněž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinní dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

a)      právo na informaci, která je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

b)      právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

c)       právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou neaktuální,

d)      právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel nadále zpracovával osobní údaje,

e)      právo na omezení zpracovávání osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

f)        právo namítat zpracování osobníh údajů - § 27 Zákona,

g)      právo na přenosnost osobných údajov,

h)      právo podat podnět k dozorovému orgánu ve vztahu ke zpracovaným osobním údajům.

 1. Provozovatel od kupujícího získává následovné osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa k doručování, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem konkrétního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy jako i zaúčtování v účetnictví.

 Cookies

 1. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládané ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější nabídku. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 2. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 3. Pokud kupující souhlasil se zpracováváním osobních údajů v e-shopu na účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 4. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti roků. Tyto osobní údaje nejsou poskytované třetím stranám.
 5. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním Odvolání se zpracováváním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na účely e-mailového marketingu.

 

 

    24.05.2018

    Slavomír Alžbetkin, obchodní ředitel v.d. Javorina