VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Javorina výrobné družstvo

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Javorina, výrobné družstvo so sídlom: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov ‘JAVORINA‘ uverejnených na webovej stránke www.javorina.sk, internetovom obchode www.shop.javorina.eu a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len „tovar“).Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu platia Obchodné podmienky zverejnené na www.shop.javorina.eu

  1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

 

2.  OBJEDNÁVKA TOVARU 

  2.1 Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – priamo na predajni, mailom alebo cez internetový obchod. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou.

  2.2 Záujemca si môže taktiež tovar (ktorý máme dostupný v skladových zásobách) rezervovať a vo forme rezervácie prevziať osobne.

  2.3 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), ku akceptácií ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru pri katalógových výrobkoch, pri atypových výrobkoch je záloha vo výške 50% - 100% podľa rozsahu atypu. Objednávku vo forme rezervácie tovaru je možné uhradiť kartou alebo v hotovosti pri preberaní tovaru.

Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

 

3.KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

  3.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaný MDF, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Kvalita dýhy u použitej dyhovanej MDF je B/C. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.) Konštrukčné vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené v produktových listoch výrobkov. 

  3.2 Použité masívne drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,...) do max. veľkosti plochy 4 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, vady prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách - dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,... ) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne vady dreva prirodzeného charakteru.

  3.3 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

  3.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.

  3.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

  3.6 Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave. Postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Montážny návod je súčasťou všetkých výrobkov dodaných v demonte.

  3.7 Výrobky Javoriny sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných  a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. Výrobca preferuje dodanie tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou. 

 

4.  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru a jeho prepravu do miesta dodania zahrnuté v cene tovaru avšak nie je možné dodať služby nezávisle od dodania tovaru, resp. oddeliť dodanie a iné služby.

  4.2 Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

  4.3 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania (ods. 5.7 VOP). 

  4.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.Bankové spojenie: Sberbank, a.s. Bratislava, pobočka PopradČíslo účtu, kód banky: 4310 112 209 / 3100BIC: LUBA SK BXIBAN SK 72 3100 0000 0043 1011 2209

  4.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

  4.6 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

  4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.4.8Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

 

5.  DODACIE PODMIENKY

  5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

  5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom. 

  5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 10 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov sortimentu Javorina je 6-8 týždňov.

  5.4 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 5.3 (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v zmluve, a to za každý deň omeškania. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

  5.5 Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

  5.6 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, v tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.4 týchto VOP.

  5.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 5.3 VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, ušlý zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.

 

6.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

  6.1 Záručná doba je 24 mesiacov v prípade fyzickej osoby, 12 mesiacov pre právnické osoby. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

  6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránkewww.javorina.sk, alebo na www.shop.javorina.eu – pre online nákupy. 

 

7.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

   7.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

  7.3 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. 

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.  OŠETROVANIE OLEJOVANÉHO MASÍVNEHO NÁBYTKU 

  Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou úpravou olejovaním doporučujeme všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku jemne prebrúsiť brusnou tkaninou, preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja utrieť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku.Ak ošetrenie zopakujete spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

  Masívny nábytok „Javorina“ nie je vhodný pre exteriérové použitie a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%. Spišská Belá, 01.06.2016    

 

PRÁVO SPOTEBITEĽA VRÁTIŤ NTOVAR BEZ UDANIA DOVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  c)       právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  d)      právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  f)        právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  g)      právo na prenosnosť osobných údajov,

  h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

   Cookies

  1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
  2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
  3. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
  4. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
  5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

    24.05.2018

    Slavomír Alžbetkin, obchodný riaditeľ v.d. Javorina