REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobní družstvo Javorina

 

Platné pro Maloobchodní prodej a prodej přes internetový obchod www.shop.javorina.eu

Je neoddělitelnou součástí Všeobecných Obchodních Podmínek.

1. PŘEDMĚT REKLAMACE

Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

2. PLATNOST REKLAMACE

V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.

3. ZÁRUČNÍ DOBA.

Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) se na všechno nabízené zboží poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se v smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a tento reklamační řád se na tyto případy nevztahuje. Záruční doba začína plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4.KUPUJÍCÍ JE POVINNÝ REKLAMACI UPLATNIT BEZODKLADNĚ U PRODÁVAJÍCÍHO, A TO HNED PO ZJIŠTĚNÍ VADY.

5.ZODPOVĚDNOST ZA VADY

se nevztahuje na vady způsobené následovným užíváním:

5.1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

5.2. nesprávným zacházením s výrobkem  způsobem  jiným, než uvedeným v návodu na používání, resp. v návodu na ošetřování nábytku, na webové stránce a Všeobecných Obch. Podmínkách.

5.3. používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí (35 – 75%), nebo interiérovou teplotou (14 - 30°C), chemickým a mechanickým vlivům přirozeného prostředí zboží nebo nadměrným slunečním nebo UV zářením.

5.4. zanedbáním péče a údržby o zboží,

5.5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

5.6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

5.7. Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

6. REKLAMACI ZBOŽÍ NENÍ  MOŽNÉ UPLATNIT :

6.1 na zboží, které bylo vyrobeno ''na objednávku" zákazníka ve velikostním a barevném provedení, které je unikátní pro danou objednávku a není skladovým artiklem výrobce a pokud se vztahuje na příčiny spojené s atypickým provedením, kde byly provedeny změny a odchylky od standardního provedení.

6.2 na barevnou odchylku výrobku z masivního dřeva, u kterého barevné provedení podléhá variabilitě masivního dřeva, jeho vlastnostem, chemickému a minerálovému složení. Barevné provedení produktů na www.shop.javorina.sk nebo www.javorina.sk se na monitorech a zobrazovacích zařízení nemusí vykreslovat v jejich reálné podobě.

6.3 na odchylky ve vzhledu produktu způsobené jedinečnou strukturou a kresbou masivního dřeva do míry, které nejsou v rozporu s jeho kvalitativními a konstrukčními vlastnostmi.

7. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku je tedy nemožné považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8.VRÁCENÍ ZBOŽÍ.

Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodejce, uvedeou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je nutné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář.

http://shop.javorina.eu/uploads/reklamacny-formular.pdf.

Reklamaci je nutné zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne jen formou e-mailu).

9. PŘIJETÍ REKLAMACE.

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den její doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zaslané písemně.

10.VYŘÍZENÍ REKLAMACE.

Prodávající je povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech může reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30-ti denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

11.1. při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající.  Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu vadné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.

11.2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.

11.3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného výrobku, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny výrobku, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo její odůvodnělé zamítnutí.

12. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při převzetí zboží) je nutné zkontrolovat při převzetí zboží, jelikož se zboží může při přepravě poškodit, doporučujeme kupujícím zboží rozbalit a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

13. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

14. KONTAKT / ADRESA :

JAVORINA v.d., Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, SLOVAKIA, info@javorina.sk

 

V Spišskej Belej, 01.03.2017                                                                                                                                

Slavomír Alžbetkin, obchodní ředitel v.d. JAVORINA


Krok spať